Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Adrianna ANGELARD Hotel BURSZTYNOWY PAŁAC z siedzibą w Strzekęcinie 1, 76-024 Świeszyno, e-mail hotel@bursztynowypalac.pl telefon +48 (94) 316 12 27.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych, Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach regulaminu i niniejszej polityki.
 3. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu świadczenia usług i realizacji zamówień w sklepie internetowym, a także w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę.
 4. Dane opisane wyżej mogą zostać udostępnione na żądanie odpowiednim organom państwowym, samorządowym i innym podmiotom, które wykażą odpowiedni, uzasadniony interes prawny.
 5. Przetwarzanie danych użytkownika dotyczy:
  1. adresów e-mail odbiorców newslettera
  2. danych podanych w formularzu kontaktowym, w szczególności nazwiska, imienia i adresu e-mail
  3. danych podanych przy zakładaniu konta użytkownika oraz składaniu zamówień: login, imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, hasło, innych danych podanych przez użytkownika w celu realizacji zamówienia, takich jak numery PESEL czy NIP.
  4. danych osób składających reklamacje, w szczególności nazwiska, imienia, adresu pocztowego i adresu e-mail
 6. Dane wyszczególnione w punkcie 5. będą przetwarzane:
  1. w celach opisanych w pkt. 5.1. – do momentu otrzymania żądania usunięcia z newslettera
  2. w celach opisanych w pkt. 5.2. – do momentu zamknięcia sprawy opisanej przez użytkownika w formularzu
  3. w celach opisanych w pkt. 5.3. i 5.4. – do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z zawarciem umowy
 7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po ustaniu przesłanek opisanych w pkt. 6 wyłącznie w zakresie i celu weryfikacji, czy działania Użytkownika były zgodne z prawem i regulaminem.