Luksus oprawiony w czar przeszłości i natury.

Pierwszy zbudowany tutaj ozdobny ogród parkowy datowany jest na wiek XVIII. Zrekonstruowany w latach 90-tych, zdobiony fontanną pozwala podziwiać pełną panoramę parku z widokiem na staw. Pozostałością pierwotnych nasadzeń roślinnych są okazałe egzemplarze starodrzewia: dęby o pniach w obwodzie do 540 cm, dorodne bukszpany i cisy oraz odcinki żywopłotów grabowych. Niezwykły wydaje się fakt, iż egzemplarze starodrzewu sadzone były pierwotnie już jako dojrzałe okazy.

Charakter założenia ogrodowego zmieniono w latach 1899-1901, w trakcie budowy neorenesansowego Pałacu. Rozszerzono jego granice o las, przylegający do dziedzińca pałacowego od strony południowo – wschodniej. W skarpę wzgórza Parku Leśnego wbudowano lodownię a zbocze wzmocniono skałami wulkanicznymi. Skały porasta fiołek pospolity. Wejście do pałacu podkreśla owalny gazon z bukszpanami unikalnej wielkości.

Zwiedzając leśny fragment parku warto wyróżnić introdukowane dawniej: cisy, cyprysiki, żywotniki oraz daglezje, świerki serbskie, buki, graby i robinie. Z tego okresu pochodzi Platanowa Aleja Dojazdowa, u szczytu której zachowały się leciwe: dęby, buk pospolity odm. purpurowej, świerki, cyprysiki i żywotniki.

Główne wejście parkowe stanowi rozległa polana z pojedynczo rosnącymi drzewami: dęby, miłorząb japoński oraz projektowane i niedawno sadzone tulipanowce, wierzby, złotokapy i surmie.

Regulamin wejścia do Parku i Ogrodu

Właścicielem Parku jest Araden Sp. z o.o., NIP: 5252982212.
Park to teren wokół wokół Pałacu i jeziora, w obrębie ogrodzenia. Wejś­cie na teren Parku jest równoz­naczne z akcep­tacją poniższych zasad.

WSTĘP I GODZINY OTWARCIA

 1. Wejść do Parku można przez Recepcję Hotelu.
 2. Wstęp do Parku jest płatny. Bilet wstępu należy zakupić w Recepcji Hotelu. Wejście kosztuje 10zł. Dzieci do lat 16 mogą wejść bezpłatnie.
 3. Park jest dostępny dla zwiedza­ją­cych w godzinach od 10:00 do 20:00.
 4. Na teren Parku nie wolno wchodzić w czasie burzy i silnego wiatru.
 5. Korzystanie z Parku powinno odbywać się z zachowaniem porządku, czystości oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.
 6. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: deszcz, marznący deszcz, opady śniegu, gradu itp. istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.
 7. Wejście grup powyżej 15 osób winno być ustalone uprzednio z Recepcją Hotelu.

DZIECI

 1. Dzieci do lat 13 mogą prze­by­wać na tere­nie Parku wyłącznie pod opieką rodz­iców lub opiekunów.
 2. Osoby niepełno­let­nie mogą korzys­tać z urządzeń i atrakcji zna­j­du­ją­cych się na tere­nie Parku tylko za zgodą opiekuna lub rodz­ica i wyłącznie na ich odpowiedzialność.

ZWIERZĘTA

 1. Obow­iązuje bezwzględny zakaz wprowadza­nia na teren Parku zwierząt za wyjątkiem psów prze­wod­ników i psów asys­tu­ją­cych osób niepełnosprawnych.

FOTOGRAFOWANIE

 1. Fotografowanie i fil­mowanie – reje­strowanie obrazu na własny, pry­watny i niekomer­cyjny użytek na tere­nie Parku jest bezpłatne, nie dotyczy pro­fesjon­al­nych sesji fotograficznych.
 2. Wszelkiego rodzaju sesje fotograficzne oraz fotografowanie i filmowanie dla celów komercyjnych są odpłatne. Fotograf winien uzyskać wcześniejszą zgodę i uzgodnić termin sesji zdjęciowej/filmowej.
 3. Używanie dronów możliwe jest jedynie po ówczesnym uzgodnieniu z Biurem Sprzedaży biuro@bursztynowypalac.pl
 4. Hotel nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych gości, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.

ROWERY

 1. Zabro­nione jest wjeżdżanie lub wprowadzanie do ogrodu pojazdów, row­erów, skuterów itp., za wyjątkiem wózków inwalidz­kich i dziecięcych, rowerków dziecięcych, hulajnóg.
 2. Pojazdy wartościowe należy zostawić w wyznaczonym zamykanym miejscu przy wejściu do Parku lub na parkingu hotelowym.

OSTROŻNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Na tere­nie Parku należy zwracać szczególną uwagę na znaki ostrze­gaw­cze oraz zachowywać szczególną ostrożność.
 2. Należy bezwzględ­nie przestrze­gać uwag, pole­ceń i wskazówek pra­cown­ików Hotelu Bursztynowy Pałac.
 3. W przy­pad­kach rażącego nieprzestrze­ga­nia reg­u­laminu, zwiedza­jący będzie zmus­zony niezwłocznie opuś­cić teren Hotelu i Parku.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gości na terenie Ogrodu.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu Ogrodu
 6. Za wszelkie zniszczenia odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność materialną) ponosi zwiedzający. W przypadku zniszczeń dokonanych przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka.
 7. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: deszcz, marznący deszcz, opady śniegu, gradu itp. istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.
 8. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane niestosowaniem się do niniejszego regulaminu, nieprzestrzeganiem zasad korzystania z obiektu zawartych w niniejszym regulaminie, a także ogólnych zasad BHP.

ZABRONIONE JEST:

 1. wchodze­nie do pomieszczeń tech­nicznych Hotelu Bursztynowy Pałac.
 2. niszcze­nie roślin i ele­men­tów wyposaże­nia na tere­nie Parku Hotelu Bursztynowy Pałac, w tym zry­wanie kwiatów, frag­men­tów roślin i chodze­nie poza wyz­nac­zonymi ścieżkami.
 3. wchodzenie do zbiorników wodnych.
 4. rozbijanie namiotów, biwakowanie.
 5. wspinanie się, wchodzenie na urządzenia i maszyny rolnicze wystawione w ogrodzie.
 6. niszczenie urządzeń, elementów architektury ogrodowej, ogrodzeń, ławek itp.
 7. Na terenie Parku prosimy nie hałasować oraz nie używać urządzeń grających.
 8. NIE WOLNO ganiać i chwytać zwierząt – w szczególności pawi.
 9. Pióra pawie można ze sobą zabrać tylko, jeżeli zostały pozostawione przez pawie na terenie Parku.
 10. NIE WOLNO ŚMIECIĆ, w tym wrzucać butelek do jeziora.
 11. Połów ryb jest możliwy wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Recepcją Hotelu. Koszt to 30zł za wejście / za osobę. Złowione ryby należy wrzucić do jeziora.

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

 1. Zabro­niona jest na tere­nie Parku jakakol­wiek sprzedaż pro­duk­tów spoży­w­czych lub innego rodzaju.
 2. Obow­iązuje zakaz spoży­wa­nia włas­nych posiłków na tere­nie przy­należnym do Restau­racji Hotelu.
 3. Obow­iązuje zakaz wnoszenia na teren Parku włas­nych urządzeń do sporządza­nia posiłków, w szczegól­ności grilli. Możliwość zorganizowania grilla lub ogniska jedynie po uprzednim ustaleniu z Biurem Sprzedaży biuro@bursztynowypalac.pl

Wejście do parku

Wejście do ogrodu płatne 10zł od osoby, dzieci wchodzą bezpłatnie. Całkowity dochód z biletów wstępu przeznaczamy na opiekę i rozwój ogrodu.

Pawie indyjskie

Nasza największa atrakcja dla zwiedzających.

Łowisko Ryb

Możliwość łowienia ryb yo koszt 60zł / osoby. Bezpłatnie dla gości hotelowych. Ryby oczywiście prosimy wrzucić z powrotem do jeziora.

Fotografowanie

Znajdziecie na terenie pałacowego Parku wiele dobrych miejsc i ujęć do Waszych zdjęć. Robienie zdjęć na własny użytek jest oczywiście bezpłatne, natomiast sesje fotograficzne są odpłatne . Możliwość zrobienia zdjęć w ogrodzie – 250zł, Możliwość zrobienia zdjęć w ogrodzie i wnętrzach Pałacu – 350zł.